^Powrót na górę

Plan pracy samorządu

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

wraz z działaniami zintegrowanego z S.U.

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

                     na rok szkolny 2020/2021

Opiekun S.U. : Agnieszka Danilewicz                                     

Koordynatorzy SZKW: Agnieszka Danilewicz,Bożena Rutkowska, Jacek Witkowski

 

ZARZĄD S.U.- skład:

          Przewodniczący: Dawid Ponieważ

          Wiceprzewodniczący: Lirijetta Matyga

Sekretarz: Krystian Klimek
Skarbnik: Dominik Tranczewski

Sekcja informacyjna: Bartosz Olczak /kierownik sekcji/, Sebastian Kordalski, Monika Brzozowska
Sekcja kulturalna: Julia Piotrowska /kierownik sekcji/, Kacper Iwański, Wiktoria Lubańska
Sekcja sportowa: Katarzyna Przybyszewska /kierownik sekcji/, Alek Piotrkowski

Wolontariusze: Dawid Ponieważ, Lirijetta Matyga, Wiktoria Lubańska

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia

    w środowisku.

3. Kształtowanie umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność.

4. Działalność wolontarystyczna.

I.   PLAN  ZADAŃ  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  NA ROK 2020/2021

Lp. Zadania Sposoby/ formy realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Zorganizowanie kupna i sprzedaży podręczników szkolnych.
 • sprzedaż/zakup podręczników

w pracowni nr 24;

 • wymiana podręczników

z pomocą opiekuna S.U.

od 2. IX

do 15.IX

Dyrektor

Opiekun S.U

Zarząd S.U.

 
2.

Wybory samorządów klasowych.

 • wybory przeprowadzane na zajęciach z wychowawcą;
 • ów w gablocie S.U.;
  • podział obowiązków na 1 zebraniu pełnego Zarządu S.U

IX

wychowawcy klas

Samorządy klasowe

Opiekun S.U.

 
3. Zaplanowanie działań z uwzględnieniem Regulaminu S.U. i propozycji uczniów.
 • Ustalenie terminów walnych zebrań samorządów klasowych
 • Ustalenie terminów zebrań Zarządu S.U. /minimum 2 razy w miesiącu i według potrzeb/
 • Uwzględnienie w planie pracy działań zaproponowanych przez samorządy klasowe.
 • Podsumowanie działań po każdym semestrze.

IX, I , V

Opiekun S.U.

Zarząd S.U.

Samorządy klasowe,

Opiekun S.U.

 
4. Udział w uroczystościach/ imprezach szkolnych.
 • prowadzenie imprez/ uroczystości, meldowanie gotowości do uroczystości, np. rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ślubowania klas pierwszych/maturalnych na sztandar szkoły;
 • zorganizowanie apelu z okazji Dnia Nauczyciela /K.E.N/;
 • zorganizowanie Otrzęsin klas pierwszych;
 • zorganizowanie Dnia Samorządności/ Święta Patrona;
 • pomoc w organizacji klasowych rywalizacji sportowych, finałów

/p. siatkowa, koszykowa, nożna/;

 • zorganizowanie Mikołajek;
 • udział w promocji szkoły:

/ rozpropagowanie zakupu koszulek z logo szkoły/.

cały rok

szkolny

 

 

X

 

X

19.III

 

6. XII

 

 

X. XI oraz V, VI

Przewodniczący S.U.

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

Zarząd S..U.

Zarząd S..U.,

odpowiedzialni nauczyciele

nauczyciele wychowania fizycznego

Zarząd S. U.

Zarząd i opiekun

 
5. Organizacja konkursów.
 • zorganizowanie konkursu fotograficznego;
 • zorganizowanie Turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców;
 • zorganizowanie międzyklasowego konkursu w ramach akcji zbiórki karmy dla zwierząt

XI

X

 

I, II

Zarząd S..U.

Opiekun S.U.

Koordynatorzy SKW

zaproszeni

do Jury nauczyciele

 
6.

Propagowanie wolontariatu,

udział w akcjach charytatywnych.

 • Powołanie nowych wolontariuszy do SKW;
  • Zbiórka nakrętek dla Oli;
  • Współpraca z MOPS /np. udział w świątecznych zbiórkach żywności/;
  • zbiórka karmy dla zwierząt;
  • współpraca ze sztabem WOŚP

w 29 Finale;

 • współpraca z PCK /propagowanie krwiodawstwa/;
 • udział w akcji organizowanej przez Grupę Zalewski w ramach XVI Kampanii Białych Serc- Europejskiego Solidarnego Protestu przeciw narkotykom; udział w zbiórce żywności i ciepłych okryć dla bezdomnych „Koczuję. Nie pytaj!”
 • zorganizowanie w szkole kiermaszu charytatywnego ciast;
 • udzielanie doraźnej pomocy potrzebującym podopiecznym;
 • wystawianie na charytatywne licytacje internetowe ofiarowanych na ten cel przedmiotów.

IX

cały rok

szkolny

I, II

I

cały rok

X

IX

XII

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

Zarząd S..U.

Szkolne Koło Wolontariatu,

Koordynatorzy:

P. B. Rutkowska

P. J. Witkowski

A. Danilewicz

I LO w Mławie

SKW

darczyńcy

wolontariusze

pełnoletni wolontariusze

 
7. Informowanie społeczności o pracy S.U.
 • umieszczenie informacji, dotyczących składu Zarządu S.U., planowanych i wykonanych działań w gablocie szkolnej;
 • komunikaty przez radiowęzeł szkolny i na fanpage’u szkoły;
 • promowanie laureatów konkursów i ich prac;
 • redagowanie zakładki S.U.
       na internetowej stronie szkoły.

od IX

Zarząd S..U.,

Opiekun S.U.

 
8. Opieka nad nowymi uczniami w pierwszych miesiącach nauki.
 • udzielanie pomocy/ informacji ucz. klas pierwszych;
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i procedur obowiązujących w szkole na szkolnym fanpage’u;
 • włączenie ucz. klas 1
w życie szkoły;

IX-X

 

IX

 

 

cały rok

Opiekun S.U.,

Zarząd S..U.,

Samorządy klas

 
9. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami  w celu propagowania idei samorządności.
 • zaproszenie na zebrania,
 • wspólne spotkania, konsultacje,

cały rok

szkolny

Dyrektor Szkoły,

Zarząd S..U.,

Opiekun S.U.,

wychowawcy klas

 
10.

Nawiązanie współpracy

z Samorządami Uczniowskimi z innych szkół mławskich.

 • zaplanowanie wspólnych inicjatyw, np. związanych z działalnością wolontarystyczną.

cały rok

szkolny

 Zarząd i opiekun S.U.  
11. Zgłoszenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, do stypendium Dyrektora Szkoły.
 • przedłożenie uzasadnionego wniosku do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną
VI

Zarząd S..U.,

Opiekun S.U.

 

                                                                                             Opracowała:

                                                                                           opiekun S.U. Agnieszka Danilewicz

                                                                                                                  

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie