STATUT

Technikum Nr 3

w Zespole Szkół nr 3

imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Mławie

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1.2

do Uchwały nr 5 2017/2108

Rady Pedagogicznej

 z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

Postanowienia ogólne.................................................................................................................................. 3

Informacje o szkole..................................................................................................................................... 4

Cele i zadania szkoły................................................................................................................................... 6

Organy szkoły.............................................................................................................................................. 7

Organizacja pracy szkoły............................................................................................................................. 8

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły........................................................................................................ 11

Uczniowie i ich rodzice............................................................................................................................. 12

Ceremoniał szkoły..................................................................................................................................... 37

Postanowienia końcowe............................................................................................................................ 39


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1) szkole lub technikum – należy przez to rozumieć Technikum Nr 3, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;

  2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego     

     w Mławie;

  3) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, uczęszczających do szkoły;

  4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)

      sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie;

  6) nauczycielach- bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego

      pracownika pedagogicznego szkoły;

  7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej

      powie­rzono jeden z oddziałów w szkole;

  8) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Mławski;

  9) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego

       Kuratora Oświaty w Warszawie.

 

 

 

 


Rozdział II

Informacje o szkole

§ 2

1. Nazwa szkoły brzmi: Technikum Nr 3 w Mławie.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

3. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Al. Józefa Piłsudskiego 33 w Mławie.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Mławski, którego siedziba znajduje się w Mławie na ul. Reymonta 6.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Nauka w technikum trwa:

   - 4 lata dla absolwentów gimnazjum,

   - 5 lat dla absolwentow szkoły podstawowej.

 

 

Charakterystyka szkoły

§ 3

1. Technikum jest szkołą publiczną która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje:

        a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia  

            zawodowego,

        b) ramowy plan nauczania,

        c) zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

2. Technikum Nr 3 w Mławie kształci w zawodzie: technik elektronik.

3. Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie:

1) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających  

      kwalifikacje w zawodzie;

2)  świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4.  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik otrzymuje następujące kwalifikacje:

      K 1. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych;

      K 2. eksploatacja urządzeń elektronicznych.

5. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające

    orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. Kształcenie ogólne realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla IV etapu edukacyjnego.

8. Kształcenie zawodowe realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie    technik elektronik.

9.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

     z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych Zespołu wyznacza

     na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 2 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

11. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego są organizowane w oddziałach.

12. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkoły.

13. Uczeń klasy III obowiązkowo odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w realnych warunkach zakładu pracy.

 


Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 4

1. Technikum Nr 3 realizuje cele i zadania ujęte w Statucie Zespołu Nr 3 w Mławie.

2. Statut Zespołu Szkół Nr 3 określa w szczególności:

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania;

2) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania

     organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi;

3) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów;

5) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami,  

    nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;

6) organizację wolontariatu;

7) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

8) szczególne warunki organizowania kształcenia, wychowania, opieki, bezpieczeństwa i pomocy  

    psychologiczno-pedagogicznej;

9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi

    instytucjami działającymi na rzecz rodziny, a także ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami   

    w zakresie działalności innowacyjnej;

10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki

     i profilaktyki.

3. Celem kształcenia zawodowego w szkole jest:

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w    

    warunkach współczesnego świata;

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament

    wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji

    zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia;

3) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu

    i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie

    własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność,

    przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowaniainicjatyw

    oraz do pracy zespołowej.


 

Rozdział  IV

Organy szkoły

§ 5

  1. Organy Technikum Nr 3 tj.: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców są tożsame z odpowiednimi organami Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

2.      Szczegółowe kompetencje i zasady współdziałania organów wymienionych w ust. 1 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi reguluje Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

  1. Organizację pracy, szczegółowe zadania organów szkoły, określaja odrębne regulaminy działań zawarte w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie oraz jego Załącznikach.

Rozdział V

Organizacja pracy szkoły

§ 6

 

1.    Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie określa szczegółową organizację nauczania, wychowania

     i opieki Technikum Nr 3 w Mławie.

  1. Szkoła organizuje:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne (z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu  kształcenia

w zawodzie, w tym z praktyczną nauką zawodu);

2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, organizowane na podstawie innych przepisów niż

   rozporządzenie o ramowych planach nauczania (religia/etyka, wychowanie do życia

     w rodzinie);

3) dodatkowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia, dla których nie

    została ustalona podstawa programowa lecz program nauczania tych zajęć został włączony

    do szkolnego zestawu programów nauczania;

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

6) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

7) zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

8) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

9) zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania;

      10) naukę religii oraz etyki, wychowania do życia w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.

  1. Dyrektor biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 6 dni (ze względu na Branżową Szkołę I stopnia funkcjonującą w Zespole).

 

§ 7

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i wybranym programem, realizującym podstawę programową.

2.  Normatywną liczebność uczniów w oddziale lub grupie określają odrębne przepisy.

3. Odziałem opiekuje się wychowawca.

4. Nauczyciel wychowawca opiekuje się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego,

     w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej.

5. Podział na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa będzie corocznie dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.  Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze są realizowane w szkole przez pięć dni w tygodniu

w systemie jednozmianowym.

3.  Jednostka lekcyjna zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.

4.  Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 min., uzgodnione z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o skróceniu zajęć  edukacyjnych.

 

Organizacja praktycznej nauki zawodu w Technikum Nr 3

§ 9

1. Praktyczna nauka zawodu w technikum jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych:

2. Zajęcia praktyczne są organizowane w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu.  W uzasadnionych przypadkach zajęcia te szkoła może zorganizować u pracodawców na podstawie odrębnych przepisów.

3. Praktyki zawodowe odbywają się w branżowych zakładach pracy i instytucjach w oparciu o umowy zawarte między Dyrektorem a pracodawcami. W uzasadnionych przypadkach praktyki te szkoła może zorganizować w szkolnych pracowniach praktycznej nauki zawodu.

4. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, a te organizowane w szkole są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

5.  Koszty funkcjonowania szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu są pokrywane

      w całości ze środków budżetowych szkoły, a ewentualnie dochody z prowadzone działalności usługowej są w całości odprowadzane do budżetu Organu prowadzącego.

6. Podstawowym zadaniem kształcenia praktycznego jest wyrabianie u uczniów umiejętności

     i nawyków produkcyjnych oraz poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz  zastosowanie wiedzy i umiejętności  w rzeczywistych warunkach pracy.

7. Programy nauczania zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych są realizowane w pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole (lub w zakładach pracy), w procesie zorganizowanych usług  obsługi sprzętu elektronicznego, usług dla ludności, w formie ćwiczeń, pokazów i wycieczek przedmiotowych.

8. Na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach, uczniowie odbywają obowiązkowe szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  i przeciwpożarowych.

9. Zasady uczestnictwa w zajęciach praktycznych reguluje odrębny Regulamin pracowni zajęć praktycznych, w Załączniku Nr 5.

 

 

 


Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 10

1. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Technikum Nr 3 zawarty jest w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.

2. Statut Zespołu Szkół Nr 3w Mławie określa w szczególności:

1) zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników;

2) obowiązki i prawa nauczyciela;

3) zadania nauczyciela wychowawcy;

4) obowiązki nauczycieli specjalistów;

5) kompetencje i zadania zespołu wychowawczego oraz zespołów przedmiotowych;

6) zadania pracowników administracji i obsługi.


 

Rozdział VII

Uczniowie i ich rodzice

 

Prawa ucznia

§ 11

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

     umysłowej;

 2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

       3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

           przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;

       4)  zrzeszania się,  posiadania swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim

           i uzyskania od SU pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów;

       5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu

           a także światopoglądo­wych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

       6) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom

           swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

      7)  pomocy psychologiczno- pedagogicznego, specjalnych form pracy dydaktycznej

          i  doradztwa zawodowego;

      8)  poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

   ochrony życia prywatnego, ochrony  korespondencji;

            9) inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej, działającej na terenie szkoły (aktywność społeczna ucznia poza terenem szkoły jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole);

     10) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

            zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

     11) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii

            nie zadaje się prac domowych);

     12) korzystania ze sprzętu szkolnego, pracowni, księgozbioru biblioteki podczas zajęć

           lekcyjnych i pozalekcyjnych,  przestrzegając regulaminów;

    13) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

    14)   jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej, przeprowadzonej na bieżąco i umotywowanej

            oceny swego stanu wiedzy i umiejętności zgodnie z WO i PO (oceny z poszczególnych

             przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie się                        w szkole i poza nią ocenia się odrębnie):

a) termin podania do wiadomości ucznia oceny z pracy pisemnej wynosi nie więcej niż

    14 dni od daty napisania pracy,

b) sprawdziany wiadomości (ustno-pisemne), obejmujące materiał powyżej 3 ostatnich

    godzin lekcyjnych, muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym

    wyprzedzeniem: w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian,

    a  w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy:

      -   za zgodą samorządu klasowego nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian        

           z pominięciem tych zasad i terminów,

      -  w razie sporu lub wątpliwości, co do charakteru sprawdzianu samorząd klasowy

          zwraca się z decyzją do Dyrektora Zespołu;

  c)  wszystkie prace pisemne są do wglądu ucznia;

15)  negocjacji wymagań przedmiotowych na poszczególne stopnie;

16)  odwołania się od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz zachowania

       na zasadach określonych w WO; 

17) wnoszenia zastrzeżeń do przyznawanych nagród i odwołania się od wyznaczonej kary;

   18) ochrony przed  wszelkimi formami przemocy ( fizycznej i psychicznej),

         przed wyzyskiem  i  demoralizacją;

19) zwolnienia z wychowania fizycznego lub ćwiczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20)   korzystania z obniżonych wymagań edukacyjnych, jeśli posiada odpowiednie

       orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

21) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego

       programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie

      ukończenia szkoły w skróconym czasie;

22) ochrony własności intelektualnej;

23)  doraźnej pomocy medycznej.

2. Uczeń z niepełnosprawnością ponadto ma prawo do:

1) wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o rok,

2)  korzystania z opieki i pomocy psychologiczno- pedagogicznej

3)  specjalnych form pracy dydaktycznej, w tym indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

 

Obowiązki ucznia

§ 12

1.Uczeń na zajęciach organizowanych przez szkołę zobowiązany jest do:

1)      podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, ustaleniom rady samorządu klasowego lub Samorządu Uczniowskiego;

2)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu Szkoły:

a)      uczestniczenia w sprawdzianach wiedzy i umiejętności przewidzianych  przez PO,

b)     odrabiania prac domowych, jeśli takie zostały zadane,

c)      przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,

d)     punktualnego przychodzenia na zajęcia edukacyjne,

e)     nieużywania urządzeń multimedialnych bez wiedzy i zgody nauczyciela,

f)       usprawiedliwienia na bieżąco swoich nieobecności na zajęciach  edukacyjnych;

3)       godnego, kulturalnego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza nią:

a)    dbania o piękno mowy ojczystej,

b)   przestrzegania zakazu używania słów obraźliwych, wulgarnych i przekleństw,

c)    okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły i uczniom;

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a)                  zachowania higieny osobistej - reagowania i przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności i innym formom agresji w szkole,

b)     szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

c)      poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

d)                 zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;

e)                  przyczynienia się do dobra społeczności szkolnej, dbania o honor i godność szkoły, współtworzenia jej autorytetu;

5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: przestrzegania zakazu

      palenia, picia alkoholu, posiadania i używania narkotyków oraz innych środków

     odurzających;

6)  troski o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz utrzymania czystości i porządku;

7)  noszenia obuwia zmiennego w okresie wyznaczonym przez Dyrektora;

8)  przestrzegania postanowień w zakresie ubioru:

a) ubiór odświętny obowiązuje uczniów w czasie uroczystości szkolnych, egzaminów,

    grupowych lub indywidualnych wyjść poza szkołę w celu reprezentowania Szkoły;

          b) ubiór codzienny jest dowolny i może podkreślać osobowość przy zachowaniu

               następujących ustaleń: powinien być  schludny, w stonowanych kolorach,

               bez  zbędnych ozdób i ekstrawagancji.

2.      Nieznajomość niniejszych postanowień nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 13

1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora.

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

1) zapoznaje się z opinią stron;

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu

    wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie

    zadowolona;

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog

   przekazują sprawę Dyrektorowi;

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Dyrektor.

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika

    szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora, którzy:

1) zapoznają się z opinią stron;

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania

   polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami,

    Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania

     jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana

    publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i Dyrektora w toku

     postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

6. Wychowawca, pedagog i Dyrektor podejmują działania na wniosek ucznia, jego

    rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

 

Rodzaje nagródkar

§ 14

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1)     rzetelną naukę i pracę;

2)     szczególne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce i sporcie;

3)     wzorową postawę i zachowanie;

4)     aktywność społeczną;

5)     100 % frekwencję.

2. Rodzaje nagród oraz sposób ich przyznawania:

1)      pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela (ustna lub pisemna);

2)      pochwała Dyrektora na forum szkoły z powiadomieniem rodziców;

3)      dyplom;

4)     nagrody książkowe, rzeczowe, lub pieniężne w miarę posiadanych środków;

5)     świadectwo z wyróżnieniem.

3. Pochwały, nagrody, wyróżnienia powinny być dokumentowane przez wychowawcę klasy.

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym:

1)     stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne

(Dyrektora, Starosty Mławskiego, Burmistrza Miasta Mławy i stowarzyszeń) ;

2)     stypendium Prezesa Rady Ministrów;

5.  Za nieprzestrzeganie regulaminów i Statutu, lekceważenie obowiązków szkolnych, a także

     naruszenie porządku szkolnego uczeń może zostać ukarany.

6. Uczniowie i pracownicy Zespołu mają obowiązek poinformować wychowawcę oddziału

     lub Dyrektora o popełnieniu wykroczenia przez ucznia.

7. Rodzaje i formy kar:

1)      upomnienie ustne nauczyciela;

2)       upomnienie wychowawcy (ustne lub z wpisem do dziennika lekcyjnego);

3)       upomnienie lub nagana Dyrektora ( ustna lub z wpisem do dziennika lekcyjnego);

4)      wezwanie rodziców i udzielenie uczniowi nagany pisemnej w ich obecności;

5)      zawieszenie w niektórych prawach ucznia (prawie do zajęć pozalekcyjnych, do udziału w dyskotekach i wieczorkach klasowych, do udziału w wycieczkach;

6)       przeniesienie do równoległej klasy;

7)       skreślenie z listy uczniów, na zasadach określonych w odrębnych procedurach.

8. Dokumentowanie kar wymierzanych uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy,

    tak jak powiadomienie rodziców ucznia o zastosowanej karze.

 

Postanowienia szczegółowe dotyczące kar

§ 15

1.      Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego wykroczenia.

2.      Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3.      Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy łącznie

z protokołem zebrania Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ucznia.

4.      Kary, z wyjątkiem wymienionych w § 14 ust. 7 pkt 1, 2  Statutu nakłada Dyrektor.

 

Przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły

§ 16

1. Po wyczerpaniu przez szkołę innych możliwości oddziaływania wychowawczego (w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej) uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, stanowi zagrożenie, może być  w drodze decyzji administracyjnej skreślony z listy uczniów przez Dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:

1)     otrzymania drugiej nagannej oceny z zachowania w cyklu szkolnym;

2)     otrzymania drugiej nagany Dyrektora w cyklu szkolnym;

3)     udowodnienia przez uprawniony organ popełnienia przestępstwa;

4)      nieprzestrzegania statutowych obowiązków ucznia określonych w § 40 Statutu Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie ;

     2.  W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy Szkołę w danym roku szkolnym, Dyrektor podejmuje decyzję

         o skreśleniu go z listy uczniów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

    3. Uczeń, który ukończył 18 lat może wnioskować do Dyrektora o skreślenie z listy uczniów.

   4. O każdym etapie postępowania ze skreśleniem z listy należy powiadomić zainteresowanego.

   5. Tryb postępowania w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego i niepełnoletniego określa odrębna Procedura postępowania..., zamieszczona w Statucie Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w  Załączniku nr 8.

        4.  W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły

             do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że nadano sprawie rygor natychmiastowej

            wykonalności.

Tryb odwołania się od kary

§ 17

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w ciągu 7 dni od momentu jej

     zatwierdzenia oraz we wszystkich kwestiach spornych lub w przypadkach naruszenia

     praw ucznia w następującej kolejności:

1)    wychowawca klasy,

2)    Dyrektor,

3)    Organ nadzoru,

4)    Rzecznik Praw  Dziecka.

2.. Dyrektor zobowiązany jest do powołania zespołu rozstrzygającego spór w składzie:

1)     Dyrektor,

2)     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

3)     przedstawiciel rodziców, wytypowany przez Radę Rodziców.

3 . W/w  ust. 2 Statutu zespół może:

1)     ustanowioną decyzję podtrzymać,

2)     uchwalić nową decyzję,

3)     karę uchylić.    

4. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły uczeń może odwołać się w trybie 14 dni do Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Mławie lub do Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie lub Rzecznika Praw Uczniowskich.

 

Współpraca szkoły z rodzicami

 § 18

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

  1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;

2) prowadzenie konsultacji dla rodziców w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;

 3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych;

4) włączanie rodziców w realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego Zespołu;

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

 2. Rodzice mają prawo do:

1)  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły 

     z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

5) wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkolee za pośrednictwem Rady Rodziców;

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;

7)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności  z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

 3. Rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;

 2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;

5) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

6) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

7) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

8) rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania na piśmie nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,  usprawiedliwienie powinno zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia. 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora z wnioskiem o:

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;

2) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;

3) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki.


Rozdział VIII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 19

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

    1) wymagań określonych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

     2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

        w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

      1) poinformować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

           oraz  postępach w tym zakresie;

      2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

      3)  motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

      4) dostarczyć rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu

          się, o zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 5) umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

     wychowawczej.

 6) udzielić uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

 

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego

§ 20

1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

       

 

Warunki, sposoby i kryteria oceniania zachowania uczniów

§ 21

1.   Zespół wychowawców Zespołu przyjął sześciostopniową skalę ocen:

1)    wzorowe;

2)    bardzo dobre;

3)    dobre;

4)    poprawne;

5)    nieodpowiednie;

6)    naganne.

2.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy

      po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3.   Ocena z zachowania ma charakter wychowawczy i wyznacza stopień respektowania

       przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, spełnienia obowiązków

       ucznia określonych w Statucie Technikum Nr 3 w Mławie.

4.   Na początku roku szkolnego wychowawca powinien jasno przedstawić uczniom:

1)     kryteria oceniania;

2)     kto i w jaki sposób ustala ocenę zachowania;

3)     co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie;

4)     jaka jest możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

      klasyfikacyjnej z zachowania;

5)     skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Zasady wystawiania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

   1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

      a) absencja nieusprawiedliwiona:

Absencja w technikum

 (ilość godzin)

 

Punktacja

0

1-3

4-10

11-17

18-25

26-30

31-40

Powyżej 40*

12p.

10p.

7p.

5p.

3p.

2p.

1p.

0p.*

  3 spóźnienia traktuje się jako 1 godzinę nieusprawiedliwioną

*uczniowi, który przekroczył liczbę 40 godzin nieusprawiedliwionych wychowawca,

w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do wystawienia oceny nagannej z zachowania

*uczeń, który opuścił w semestrze powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra

   b) za otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem uczeń uzyskuje                                           4 p.  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

       - uczeń dba o mienie własnej szkoły, reaguje na jego dewastację, wywiązuje się

        z obowiązków dyżurnego klasowego                                                                        0 - 4p.

3) dbałość o honor i tradycje szkoły:

   - uczeń szanuje symbole narodowe i symbole szkoły, zna i przestrzega tradycję szkoły,

    uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych                                           0 - 6p.

  4)  dbałość o piękno mowy ojczystej:

      -uczeń nie używa wulgaryzmów, zwraca uwagę innym odzywającym się wulgarnie  0- 2p.

   5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

        -uczeń dba o zdrowie i higienę osobistą oraz przestrzega zasad BHP w pracowniach

         przedmiotowych i na terenie szkoły                                                                          0 - 2p.

      Poza tym w szczególności odejmujemy:          

      - za palenie papierosów                                                                                               0 – 4 p.

      - za spożywanie alkoholu bądź bycie pod jego wpływem                                         0 - 10p.

     - za rozpowszechnianie bądź używanie narkotyków i środków odurzających           0 - 10p.                                                                                 

      - za stosowanie przemocy i agresji                                                                             0 - 5p.

      - za pisemną naganę instytucji pozaszkolnych                                                            0 - 5p.

      wobec uczniów, którzy uzyskali punkty ujemne za papierosy, alkohol, narkotyki, bądź

      przemoc stosuje się kary określone w Rozdz. VII § 14, ust. 7  Rodzaje nagród i kar

       znajdującym się w Statucie Technikum Nr 3 w Mławie.

      W takich przypadkach – wychowawca ma prawo do wystawienia oceny nagannej.

  6)  godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

       -uczeń przestrzega postanowień w zakresie ubioru (codziennego i odświętnego),

        zachowuje się kulturalnie, stosownie do okoliczności, przestrzega normy i obowiązujące

        zwyczaje.                                                                                                                    0 - 2p.

   7)  okazywanie szacunku innym osobom:

       -uczeń stosuje zwroty grzecznościowe , respektuje polecenia nauczycieli i innych

        pracowników szkoły, jest tolerancyjny wobec odmiennych postaw                         0 - 2p.

  8) aktywność szkolna i pozaszkolna:

      -uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem na terenie szkoły, wykraczając poza obowiązki

        szkolne, poprzez:

        udział w konkursach i olimpiadach na etapie szkolnym                                                  1p.

        udział w zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych                                       1p.

        pracę w samorządzie klasowym                                                                                       1p.

        pracę w Samorządzie Uczniowskim                                                                                1p.

        współorganizację i aktywny udział w akademiach szkolnych                                         1p.

        pomoc koleżeńską                                                                                                            1p.

        udział w zajęciach pozalekcyjnych                                                                                  1p.

         uzyskanie pisemnej pochwały dyrekcji lub nauczycieli                                                 1p.

    -uczeń wyróżnia się swoją kreatywną i aktywną postawą poza szkołą, poprzez:

        pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta                                                                             1p.

        udział w akcjach charytatywnych                                                                                    1p.

        udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, regionalnym,

        wojewódzkim                                                                                                                   1p.                                                       

        reprezentowanie Zespołu w asyście pocztu sztandarowego                                            1p.

        udział w zawodach sportowych  powiatowych, rejonowych, wojewódzkich                  1p.

        aktywny udział w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta

        i powiatu                                                                                                                           1p

        uzyskanie pisemnej pochwały lub dyplomu od  instytucji pozaszkolnych                      1p.

                                                                                      za każdy udział dodając kolejno 1p.         

 

 

 

Zasady wystawiania śródrocznej i rocznej oceny zachowania

 

Maksymalna punktacja

1)

16 pkt

2)

4 pkt

3)

6 pkt

4)

2 pkt

5)

2 pkt

6)

2 pkt

7)

2 pkt

8)

15 pkt

Razem

49 pkt

 

 

Oceny zachowania

Przedziały punktowe

wzorowa

36 pkt i powyżej

bardzo dobra

35-28 pkt

dobra

27-21 pkt

poprawna

20-14 pkt

nieodpowiednia

13-7 pkt

naganna

6 pkt i poniżej

 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 7.  Warunki i tryb odwoływania się od ustalonej rocznej oceny zachowania ucznia:

       1)  uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają,

           że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami

           prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

       2)  zastrzeżenia- na piśmie (włącznie z podaniem punktów WO (PO), które zostały

          naruszone przy ustalaniu tej oceny)  mogą być zgłoszone w terminie 2 dni

          po  zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

       3)  w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania został ustalona

          niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor

            w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń powołuje komisję, która ustala

          roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością

           głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji);

         a) W skład komisji wchodzą:

          -  Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora- jako przewodniczący   

             komisji,

          -  wychowawca klasy,

          - wskazany przez Dyrektora nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

          -   pedagog/ psycholog;

          -   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

          -   przedstawiciel Rady Rodziców;

         b)  ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej

             wcześniej oceny;

        c)   protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.   Postanowienia końcowe:

1)      ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych

 i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

2)      przy ustaleniu oceny zachowania jako kryterium dodatkowe należy uwzględnić oceny zachowania wystawione przez instruktorów praktycznej nauki zawodu;

     3) negatywna lub pozytywna opinia zachowania ucznia dokonywana przez Dyrektora,  

         nauczyciela czy  innego ucznia powinna być potwierdzona przez wychowawcę  

          i wpisana  do dziennika lekcyjnego;

4) ocena naganna ustalona w  I semestrze wyklucza ocenę wzorową roczną.

 

Wymagania edukacyjne niezbędne  do uzyskania poszczególnych

bieżących, klasyfikacyjnych, śródrocznych, rocznych i końcowych ocen

z zajęć edukacyjnych

§ 22

1.   Nauczyciele na początku roku szkolnego  informują uczniów oraz ich rodziców o:

  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

       śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających

       z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

       klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i fakt ten potwierdzają wpisem do dziennika

       lekcyjnego danego oddziału.

2. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:

1) indywidualizowanie pracy z uczniem;

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;

 5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;

7) na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej

   9)  skonstruowanie własnego przedmiotowego oceniania, zgodnego z WO szkoły.

3. Do zadań Dyrektora związanych z ocenianiem należy w szczególności:

1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli  były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

4) zwalnianie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego, ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców albo na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.  Roczne, semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się

     w następujących stopniach według następującej skali:

 

Lp.

Nazwa oceny

Stopień

Skrót nazwy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

6

5

4

3

2

1

cel

bdb

db

dst

dop

ndst

 

 Ustala się kryteria ocen

1)    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami z podstawy programowej przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa

    pkt 1-5 tabeli w ust.4 Statutu.

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o którym mowa w pkt 6

 tabeli w ust.4 Statutu

7. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi

      informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez

      wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć.

8. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych

    w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

    wchodzących w skład tego bloku.

9.   Dopuszcza się przy bieżących ocenach (stopień dopuszczający, dostateczny, dobry

      i bardzo dobry) stawianie znaków plus (+) i minus (-). Stopień ze znakiem plus (+)

      uzyskuje uczeń, który w całości spełnił kryteria na daną ocenę i część wymagań na ocenę

      wyższą. Stopień ze znakiem minus (-) uzyskuje uczeń, który w niewielkim stopniu

      nie spełnił wymagań na daną ocenę.                                                           

10.  Oceny bieżące powinny być ustalane sprawiedliwie, obiektywnie, jawnie, zgodnie

     z kryteriami, wykazywać mocne i słabe strony pracy uczniów oraz rejestrowane na bieżąco

     w dzienniku lekcyjnym. Oceny z pisemnych prac klasowych zapisywane kolorem

     czerwonym.

11.  Oceny bieżące powinny być stawiane systematycznie przynajmniej dwie (przy 1 lub 2

     godzinach danego przedmiotu w tygodniu) lub trzy w jednym semestrze.

12. Oceny śródroczne i roczne wynikają z ocen bieżących jednak nie jako średnia

    arytmetyczna tych ocen.

13.  Ocena roczna klasyfikacyjna stanowi podsumowanie osiągnięć ucznia w danym roku

     szkolnym, jej zapis obowiązuje w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen.

14. Należy stosować jednakową politykę oceniania wobec wszystkich uczniów,

 z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

 wynikających ze specyfiki zajęć (a z wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych na rzecz kultury fizycznej) oraz uwzględniać przy pomiarze osiągnięć ucznia jego aktywność ocenioną wg przyjętej skali ocen.

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

     oraz finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć

     edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną oraz otrzymują z tych

      zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 23

1. Oceny są wynikiem stosowania różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego takich jak:

1)     prace pisemne sprawdzające poziom postępów edukacyjnych (testy, kartkówki, prace klasowe);

2)     pisemne prace domowe i referaty;

3)     wypowiedzi ustne (rozmowy, dyskusje, wspólne rozwiązywania problemów);

4)     wytwory manualne (wystawki, plansze, plakaty);

5)     ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe;

6)     czytanie tekstu ze zrozumieniem;

7)     własne projekty uczniów (pomoce dydaktyczne);

8)     eksperymenty, doświadczenia;

9)     konkursy (zawody, olimpiady ) szkolne i pozaszkolne;

10) inne specyficzne dla danego przedmiotu, określone w PO.

2. Pisemne i ustne sprawdziany osiągnięć uczniów mogą być przeprowadzone w zależności

    od specyfiki przedmiotu:

1)      na poczatku etapu kształcenia (testy diagnostyczne);

2)      po każdym temacie;

3)      po 3 ostatnich tematach;

4)      po zrealizowaniu działu nauczania;

5)      raz w miesiącu;

6)      raz w semestrze.

3. Praca klasowa (opisowa lub w formie testu) obejmuje zakres nauczania szerszy niż 3

    tematy lekcyjne i może trwać 1 lub 2 jednostki lekcyjne (w przypadku pracy klasowej

    zw. „próbną maturą” zgodnie z procedurami egz. maturalnego).

4. Prace klasowe muszą być zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

     zapisane w dzienniku lekcyjnym; nie może być ich więcej niż trzy w tygodniu

    i co najwyżej jedna praca dziennie ( w wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od tej

    zasady po uprzednim uzgodnieniu terminu z samorządem klasowym i dokonaniu wpisu

    do dziennika).

5. Każda następna praca klasowa z danego przedmiotu (poza kartkówkami) może być

    przeprowadzona po sprawdzeniu, oddaniu, omówieniu, poprawie i wstawieniu

    do dziennika lekcyjnego ocen z poprzedniej pracy klasowej.

6. Termin sprawdzenia i oddania prac pisemnych ustala się na okres do 14 dni od daty

    przeprowadzenia sprawdzianu. W sytuacjach nadzwyczajnych (choroba, wycieczka

    szkolna, wyjazd służbowy nauczyciela, urlop okolicznościowy) lub po uzgodnieniu z klasą,

    termin zwrotu prac klasowych może być przedłużony.

7.  W razie nieobecności nieusprawiedliwionej na pracy klasowej uczeń otrzymuje

     ocenę – niedostateczną.

8.  Kartkówka to krótka praca pisemna obejmująca swoim zakresem do 3 ostatnich tematów

      lekcyjnych z danego przedmiotu i może trwać najwyżej jedną jednostkę lekcyjną.

      Termin kartkówki nie musi być wcześniej podany, ale nie może drastycznie naruszać

      ogólnych zasad częstotliwości i sposobu kontroli postępów edukacyjnych ucznia.

9.  Nie przeprowadza się pisemnych sprawdzianów w ostatnim tygodniu I i II semestru.

10.  Do 20 września każdego roku w klasach pierwszych trwa okres adaptacyjny, co oznacza,

      że w tym czasie nie przeprowadza się sprawdzianów (wyjątek: test diagnostyczny)

      i nie stawia się ocen niedostatecznych  do dziennika lekcyjnego.

11. W ramach pracowni elektrycznej i elektronicznej oraz informatycznej sposoby

      i częstotliwość kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia określa wewnętrzny regulamin

       pracowni zgodny z ogólnym zasadami WO.

12. W klasach, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe, w przypadku

      organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych warsztatach,

      ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala - nauczyciel

      praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk

      zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu. Ocena ta jest oceną ostateczną.

 

  Warunki śródrocznego i rocznego oraz końcowego klasyfikowania uczniów

na różnych poziomach edukacyjnych

§24

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

    - śródrocznej i rocznej,

    - końcowej.

2. Najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej nauczyciele

     powinni wystawić oceny  śródroczne i roczne, końcowe klasyfikacyjne w dzienniku

     lekcyjnym.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz z nauki drugiego języka obcego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się :

     -  „zwolniony,”

    -  „zwolniona.”

4. Uczeń jest nieklasyfikowany z danego przedmiotu, jeśli jego absencja na zajęciach

    edukacyjnych przekroczyła połowę czasu przeznaczonego w semestrze na te zajęcia

     według szkolnego planu nauczania i brak jest podstaw do ustalenia jednoznacznej oceny.

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

     w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się:

    -  „ nieklasyfikowany”,

     -  „nieklasyfikowana”.

6.  Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć

     praktycznych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia

     umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny

     klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

7 . Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

    egzamin klasyfikacyjny.

8.  Uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

     Rada Pedagogiczna  po rozpatrzeniu jego wniosku ( lub jego rodziców)

     może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

9. Egzaminy klasyfikacyjne

    1)  przeprowadzane są :

        -  w formie pisemnej i ustnej ( lub w formie zadań praktycznych z informatyki

          i wychowania fizycznego);

        - przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego

          przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć;

       - z dopuszczalną obecnością – w charakterze obserwatorów- rodziców ucznia;

       -  po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego rodzicami, ale nie później niż w dniu

          poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

    2)  uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena jest ostateczna;

    3)  ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna, może być

         zmieniona jeszcze w wyniku egzaminu poprawkowego;

    4)   protokół z prac komisji (wraz z pisemnymi pracami ucznia, zwięzłą informacją

          o odpowiedziach ustnych i zwięzłą informacją o wykonaniu zadania praktycznego)

           stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    5)  uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

         klasyfikacyjnego może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym

          przez Dyrektora.

10.  Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i jeśli nie ukończył 18 lat

      może powtarzać ostatnią programowo klasę.

11. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

      określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen

       według skali określonej w  § 22 Statutu:

      1) uczeń, który nie został sklasyfikowany po I semestrze, albo otrzymał ocenę

          niedostateczną z zajęć edukacyjnych może kontynuować naukę w II semestrze.

12. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania

      ucznia w danym roku szkolnym.

13. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeśli otrzymał oceny

      pozytywne ze wszystkich przedmiotów nauczania.

14.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej

       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

      1)  uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeśli uznają,

            że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie

           z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

      2)   zastrzeżenia mogą być zgłoszone (pisemnie, wraz z uzasadnieniem niezgodności)

            terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

           wychowawczych;

      3)  w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

             została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

             Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza  sprawdzian wiadomości

            i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

            edukacyjnych; 

     4)   termin sprawdzianu ustala Dyrektor po uzgodnieniu z uczniem i jego

            rodzicami, nie później niż w czasie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

     5)   w skład komisji wchodzą:

          -  Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora-jako przewodniczący

              komisji,

           -  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

              (nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę

               lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wtedy Dyrektor

               powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne),                                                         

            - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

     6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym

           mowa w ust. 14 pkt 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

           w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu

            z uczniem i jego rodzicami.

      7) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 14 pkt. 3,

            przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a sprawdzian wiadomości

            i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim

            formę zadań praktycznych, a  w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe- z zajęć

            praktycznych przeprowadza się w formie zadań praktycznych;

      8)  ocena roczna ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej

           wcześniej oceny, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może

           być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 24 ust. 16

           Statutu;

       9)  protokół z prac komisji z dołączonymi pracami pisemnymi, zwięzłą informacją

           o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia

            zadania, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

       albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy

       z tych zajęć.

16. Egzamin poprawkowy:

      1) Dyrektor wyznacza termin - do dnia zakończenia rocznych zajęć

         dydaktyczno-  wychowawczych, przeprowadza się go w ostatnim tygodniu ferii letnich;

      2)  przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania

         fizycznego, informatyki, a  w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe- z zajęć

         praktycznych ( wówczas egzamin ma formę zadań praktycznych);

      3)   Dyrektor powołuje komisję w składzie:

           - Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora-jako przewodniczący

               komisji,

           -  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

           - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

      4)  protokół z prac komisji z dołączonymi pracami pisemnymi i zwięzłą informacją

            o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia

            zadania praktycznego, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

      5) uczeń, który w wyznaczonym terminie, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił

           do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,

           wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy

       programowo wyższej i może powtarzać klasę. 

18.  W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Rada Pedagogiczna

        może promować jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego do klasy programowo

        wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych

        zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne

        ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.                                                                                

19. Uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał

      ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny

      klasyfikacyjne oraz  roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustaloną w oddziale

       programowo najwyższym.

20. Uczeń klasy programowo najwyższej, który na koniec roku uzyskał oceny niedostateczne

      może powtórzyć klasę.

21. W wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne

       lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeśli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75

       i co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.

22.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,

       do średniej ocen wlicza się także roczne lub końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane

       z tych zajęć.

23. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

      wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

      znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń

      zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

Warunki i sposoby przekazywania  uczniom i rodzicom

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

oraz udostępniania dokumentacji

§ 25

1. Nauczyciel powinien poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach

    śródrocznych i rocznych najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji. Informacja

    o ocenach niedostatecznych powinna być udokumentowana wpisem do dziennika

    lekcyjnego.

2.  W szkole obowiązują następujące formy kontaktów z rodzicami:

1)      zebrania z rodzicami:

         - trzy razy w ciągu roku szkolnego (w miesiącach: listopad, styczeń, kwiecień);

         - dodatkowo: w klasach pierwszych w miesiącu wrześniu albo w zależności od potrzeb;                                                                    

2) kontakt telefoniczny z rodzicami lub prawnymi opiekunami;

3) zapis kontaktu w dokumentacji wychowawcy;                                                                             

      4) pisemne wezwania rodziców lub prawnych opiekunów do szkoły w sytuacjach

          wyjątkowych;

5) korespondencja z rodzicami, za pomocą dziennika elektronicznego.

3. Nauczyciel, nie będący wychowawcą klasy, ale w porozumieniu z nim, może wezwać

    rodziców ucznia, który nie wykazuje postępów w nauce z danego przedmiotu, w terminach

    innych niż zebrania wychowawcy. Spotkanie powinno być wpisane do dokumentacji 

     wychowawcy.

4. Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

    powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, dokumentacji wychowawcy i podane do wiadomości na forum szkoły.

5. Nauczyciel ma prawo do indywidualnej pracy z uczniem w celu poprawy wyników

     nauczania lub rozwoju jego zainteresowań.

6. Nauczyciel ma prawo do pedagogizacji rodziców (określanie metod i form pracy

    z dzieckiem).

7. Nauczyciel powinien podać zakres tematyczny prac klasowych i kryteria oceny na tydzień

     przed terminem.

8. Nauczyciel na życzenie ucznia lub rodziców powinien ustnie uzasadnić ustaloną przez

     siebie ocenę, wskazać pozytywne lub negatywne aspekty pisemnej lub ustnej wypowiedzi

    ucznia oraz udostępnić podczas konsultacji w siedzibie szkoły do wglądu sprawdzone

    i ocenione oryginały prac pisemnych ucznia, z zastrzeżeniem braku możliwości

    kopiowania, fotografowania i wydawania do domu tych prac.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale jest zobowiązany

    do przechowywania wszystkich prac pisemnych uczniów do końca danego roku szkolnego,

    tj. do 31 sierpnia.

10. Rodzice mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych

     przez wychowawcę klasy oraz stawiania się na pisemne lub ustne wezwania wychowawcy

     lub innego nauczyciela.

 

Formy usprawiedliwienia nieobecności uczniów

§ 26

1. W szkole obowiązują następujące formy usprawiedliwienia nieobecności:

1)     pisemne lub osobiste usprawiedliwienie przez rodziców lub prawnych opiekunów;

2)     zwolnienie lekarskie;

3)     pisemne usprawiedliwienie instytucji pozaszkolnych dostarczone przed przewidywanym terminem nieobecności;

4)     ustne usprawiedliwienie opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy klasy;

5)     uczeń pełnoletni informuje o swojej nieobecności w formie pisemnej z uzasadnieniem wychowawcę klasy, który zgodnie z wewnętrznym regulaminem klasowym decyduje o formie usprawiedliwienia;

6)     wychowawca może zwolnić ucznia z więcej niż jednej godziny, natomiast

            z pojedynczych godzin zwalnia nauczyciel danego przedmiotu;

7)     uczniowi reprezentującemu szkołę w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, uroczystościach miejskich i powiatowych oraz innych nie zaznacza się nieobecności w dzienniku lekcyjnym;

8)     pisemne potwierdzenia nieobecności (zwolnienia lekarskie lub zwolnienia od rodziców) należy dostarczyć w ciągu 7 dni od ostatniego dnia nieobecności.

2.  Ostateczna decyzja o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych należy do wychowawcy , w przypadkach spornych decyzję podejmuje Dyrektor.


Rozdział IX

Ceremoniał szkoły

§ 27

1. Technikum Nr 3 w Mławie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie przyjmuje jego:

    1. Sztandar,

    2. Hymn,

    3. Logo,

    4. Barwy.

2. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz w innych sytuacjach, wskazanych przez Organ prowadzący.

3. Tekst hymnu:

1. Walczył o wolność Polski,

Wyciągnął z porażek wnioski,

Był to Wódz doskonały,

Walczył dal naszej chwały.

      ref. Nie powstrzyma trud nas żaden,

           Piłsudskiego pójdziem śladem,

          Dziś pragniemy śpiewać Ci,

          My młodzieży ZS 3.                          x2

2. Naciera Armia Czerwona,

Polska niezwyciężona,

Czyny Jego wszyscy znają,

Dzięki niemu wolność mają.

      ref. Nie powstrzyma trud nas żaden,…

3. Zapłakany naród cały,

Gdy umarł Józef Wspaniały,

Zaciekły wróg komunizmu,

Żywy wzór patriotyzmu.

           ref. Nie powstrzyma trud nas żaden,…

 

4. Logo Zespołu, stanowi koło, na szarym tle znajdują się litery ZS w kolorach czerwonym

  i czarnym oraz nazwa Zespół Szkół Nr 3; logo wstawiane jest na stronach tytułowych

   dokumentów szkolnych, na stronie internetowej szkoły, na zaproszeniach i dyplomach

  wydawanych przez szkołę.

5. Barwy szkoły,  umieszczone zostały na prostokątnym płacie tkaniny jako dwa poziome równoległe pasy. Górny w kolorze niebieskim symbolizuje uczniów ZS 3, kojarzy się z pokojem, reprezentuje spokój, podnosi wydajność pracy. Jest to kolor osób inteligentnych i twórczych. Dolny pas – zielony – symbolizuje nauczycieli ZS 3, kojarzy się ze zdrowiem, spokojem, cierpliwością. Na górnym pasie w prawym rogu umieszczone jest logo szkoły;

 6. Szczegółowe zasady ceremoniału określone są w Załączniku Nr 9  Statutu Zespołu Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.


 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Technikum Nr 3 w Mławie używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablica i stempel szkoły zawierają jej pełną nazwę.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się jej pełną nazwę. Nazwa Zespołu Szkół Nr 3 umieszczona jest na pieczęci szkoly.

§ 29

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez umieszczenie Statutu w bibliotece szkolnej, na stronie  internetowej szkoły, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Szkoła chroni dane osobowe nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów szkoły.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. W sprawach nieunormowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz Statut Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie wraz z Załącznikami.

5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły, które nie zostały ujęte w Statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

§ 30

1. Organem kompetencyjnym do uchwalenia zmian w Statucie Technikum Nr 3 w Mławie jest RadamPedagogiczna.

2. Po każdej nowelizacji ogłasza się tekst jednolity.

3.   Nowelizacja następuje w formie uchwały.

4. Jeśli postanowienia statutu są niezgodne ze zmienianym prawem oświatowym,

    automatycznie tracą ważność.

§ 31

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie od 28 listopada 2019 r.