^Powrót na górę

Przebieg Rekrutacji 2020/2021

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 8

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 stycznia 2020 r.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

-czteroletniego liceum ogólnokształcącego

-pięcioletniego technikum

 

-trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

 

-klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się wdniu 1 lutego 2021 r.

Lp.         Rodzaj czynności         Terminy w postępowaniu Terminy w postępowaniu  
                rekrutacyjnym uzupełniającym  
                           
1. Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia  
  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej do końca lutego do końca lutego  
2. obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z   których oceny wymienione   na świadectwie  
     
  ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym      
  do końca września (1) do końca września (1)  
  Podanie do publicznej   wiadomości przez dyrektora   szkoły ponadpodstawowej      
  przeprowadzenia terminu sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do      
3. publicznej wiadomości listy   kandydatów, którzy uzyskali   pozytywny wynik z   tego do końca lutego do końca lutego  
  sprawdzianu biorąc pod uwagę terminy związane z rodzajem czynności wymienionych      
  w Lp. 8, 11 i 12                        
  Podanie do publicznej   wiadomości przez dyrektora   szkoły ponadpodstawowej      
4. prowadzącej szkolenie sportowe informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie do końca lutego do końca lutego  
  w danej szkole lub danym oddziale                    
  Podanie do publicznej   wiadomości przez dyrektora   szkoły ponadpodstawowej      
5. dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub do końca lutego do końca lutego  
  danym oddziale.                        
  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej      
6. z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym do końca lutego do końca lutego  
  oddziale.                            
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z   dokumentami od 11 maja 2020 r. od 22 lipca 2020 r.  
  do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00  
7. z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych,  
od 26 października 2020 r. od 14 grudnia 2020 r.  
  oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych  
  do 13 listopada 2020 r. (1) do 27 grudnia 2020 r. (1)  
                           
                            1  


  predyspozycji   (sprawdzian   uzdolnień     kierunkowych)   oraz   szkół     i   oddziałów        
  prowadzących szkolenie sportowe.                        
  Złożenie wniosku wraz   z dokumentami o   przyjęcie do szkoły   ponadpodstawowej        
  dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału od 11 maja 2020 r. od 22 lipca 2020 r.  
8. wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych  
do 20 maja 2020 r. do godz. 15.00 do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00  
  indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół  
         
  i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.        
9. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.         od 21 maja do 3 czerwca 2020 r. od 28 lipca 2020 r.  
        II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.  
                             
10. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.             od 21 maja do 29 maja 2020 r. od 28 lipca 2020 r.  
            II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.  
                             
                            język rosyjski 27 maja godz. 15.00    
                            język francuski 28 maja godz. 12.00    
11. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów język angielski 29 maja godz. 15.00 od 28 lipca 2020 r.  
dwujęzycznych i międzynarodowych.                 język niemiecki 1 czerwca godz. 15.00 do 31 lipca 2020 r.  
                   
                            język hiszpański 2 czerwca godz. 14.00    
                            II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r.    
12. Przeprowadzenie   sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas 3 czerwca godz. 15.00 od 28 lipca 2020 r.  
wstępnych.                         II termin (2) 15 - 17 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.  
                           
13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 5 - 10 czerwca 2020 r. od 3 sierpnia 2020 r.  
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.     II termin (2) 18 - 19 czerwca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.  
       
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 10 czerwca 2020 r. 7 sierpnia 2020 r.  
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.         II termin (2) 19 czerwca 2020 r.  
             
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 10 czerwca 2020 r.    
15. uzyskali pozytywne   wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 7 sierpnia 2020 r.  
II termin (2) 19 czerwca 2020 r.  
  predyspozycji językowych (klasa wstępna).                
                     
16. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo od 26 czerwca 2020 r. --------------------  
ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.   do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00  
       
  Weryfikacja   przez   komisję     rekrutacyjną   wniosków   o     przyjęcie   do   szkoły do 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.  
  ponadpodstawowej i dokumentów   potwierdzających   spełnianie przez kandydata        
17. warunków   poświadczonych   w     oświadczeniach,   w   tym     dokonanie   przez        
       
  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności   związanych z ustaleniem   tych do 16 listopada 2020 r. (1) do 18 grudnia 2020 r. (1)  
  okoliczności.                              
  Weryfikacja   przez   komisję     rekrutacyjną   wniosków   o     przyjęcie   do   szkoły do 10 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.  
  ponadpodstawowej i dokumentów   potwierdzających   spełnianie przez kandydata        
18. warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym        
       
  ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych do 1 grudnia 2020 r. (1) do 7 stycznia 2021 r. (1)  
  w oświadczeniach.                            
19. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 17 sierpnia 2020 r. godz. 12.00  
niezakwalifikowanych.                     2 grudnia 2020 r. (1) 8 stycznia 2021 r. (1)  
                       
20. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie od 11 maja 2020 r. od 22 lipca 2020 r.  
lekarskie.                         do 14 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.  
                           
                                2  


                       
                  od 26 października 2020 r. od 14 grudnia 2020 r.  
                  do 7 grudnia 2020 r. (1) do 14 stycznia 2021 r. (1)  
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia od 13 lipca 2020 r. od 17 sierpnia 2020 r.  
  do 20 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.  
  w postaci przedłożenia oryginału   świadectwa   ukończenia   szkoły i     oryginału  
  do godz. 15.00 do godz. 15.00  
  zaświadczenia o   wynikach egzaminu zewnętrznego o   ile nie zostały one złożone  
       
21. w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły      
     
  prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego od 3 grudnia 2020 r. od 11 stycznia 2021 r.  
  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  
  do 10 grudnia 2020 r. (1) do 19 stycznia 2021 r. (1)  
  zawodu.                
                     
                       
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 21 lipca 2020 r. godz. 14.00 24 sierpnia 2020 r. godz. 14.00  
22.      
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.              
        11 grudnia 2020 r. (1) 20 stycznia 2021 r. (1)  
           
                   
23. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 21 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2020 r.  
wolnych miejsc w szkole.           11 grudnia 2020 r. (1) 20 stycznia 2021 r. (1)  
             
24. Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych do 22 lipca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.  
miejsc w szkołach ponadpodstawowych.       do 14 grudnia 2020 r. (1) do 21 stycznia 2021 r. (1)  
         
25. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 28 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  
do 18 grudnia 2020 r. (1) do 27 stycznia 2021 r. (1)  
                   
26. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.   do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  
27. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia  
28. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  
  1. (1)Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają̨się̨ w dniu 1 lutego 2021 r.

 

  1. (2)Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

3

 

Pobierz pdf

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie