^Powrót na górę

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MAMY NIEPODLEGŁĄ”

rokniepodleglej

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MAMY NIEPODLEGŁĄ”

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży.
 3. Upamiętnienie i uczczenie wydarzeń, symbolów narodowych oraz osób związanych z odzyskaniem niepodległości.
 4. Rozwijanie zdrowej rywalizacji.
 5. Szerzenie postaw patriotycznych.

Informacje o konkursie:

 1. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2018 r. i trwać będzie do 10 marca 2018 r.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 3.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mamy Niepodległą”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10 marca 2018 r. do pani mgr Izabelli Pikus do sali nr 15.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
 3. Format pracy A3.
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe  nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatorów spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematem konkursu, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka, walory plastyczne  i samodzielność wykonania.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 marca 2018 r. i na stronie internetowej szkoły

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w ZS Nr 3.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zs3mlawa.pl.

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie