^Powrót na górę
 • 1 Zespół Szkół nr 3 w Mławie
  Zespół Szkół nr 3 w Mławie to szkoła z długoletnią tradycją. Na zdjęciu obecny budynek szkoły.
 • 2 Kształcimy w kilku typach szkół
  Szkoła kształci w następujących typach szkół Technikum nr 3 (Technik elektronik) III Liceum ogólnokształcące Szkoła Branżowa I Stopnia
 • 3 Nowy oddział w ZS nr 3!
  Nową propozycją w Naszej Szkole jest klasa liceum ogólnokształcącego o specjalności piłki nożnej, pod patronatem klubu MKS "Mławianka" Mława.
 • 4 Technikum nr 3
  Elektronika to Twoje hobby? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu tej dziedziny? A może wiążesz przyszłość z tym zawodem? Technikum Elektroniczne jest idealnym rozwiązaniem!
 • 5 Technikum Elektroniczne
  Zapraszamy do Technikum Elektronicznego zarówno po III klasie gimnazjum, jak i po 8 klasie szkoły podstawowej!
 • 6 III Liceum Ogólnokształcące
  To klasy: humanistyczna- dziennikarska, przyrodnicza-sportowa oraz oddział sportowy o profilu piłki nożnej.
 • 7 Szkoła Branżowa I Stopnia
  Jeśli stawiasz na konkretny zawód to wybierz jeden z 24 proponowanych u nas kierunków w klasie wielozawodowej.

Statut - Rozdział VIII

Rozdział VIII

Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów

 

§ 1

Ocenianie wewnątrzszkolne i jego cele

 

1. WSO zostały uzupełnione zapisami na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 07.09.2004r. i z dnia 08.09,2006 r. oraz na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. WSO odzwierciedlają specyfikę Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w skład, którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum elektroniczne, zasadnicza szkoła zawodowa i mają służyć pomiarowi osiągnięć uczniów w celu podsumowania działań dydaktycznych oraz diagnozie osiągnięć w zakresie kształcenia, a

Statut - Rozdział IX

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 1

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły, wchodzące w skład Zespołu szkół, podaje się nazwę szkoły; nazwa Zespołu Szkół Nr 3 umieszczona jest na pieczęci szkoły.

 

§ 2

 

1. Zespół posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 3

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady

Copyright © 2014 Zespół Szkół nr 3 w Mławie