Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej

Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie.
I. Cele konkursu:
- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
- promocja nowych talentów,
- utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
- praca nad poprawną wymową,
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
- przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
- realizacja marzeń i ambicji,
- budzenie wiary we własne siły i talent.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii w której wezmą udział soliści i zespoły oraz duety.
2. Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 28 marca 2014 roku swojemu
nauczycielowi języka angielskiego.
4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku
angielskim trwającą nie dłużej niż 2 minuty ( dwie zwrotki + refren).
5. Wykonawcy krótko uzasadniają wybór piosenki.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być
akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (bez
słów, półplayback).
7. Płytę z podkładem muzycznym należy dostarczyć p.Januszowi Młynarskiemu do dnia 1 kwietnia 2014 roku.
8. Piosenki , które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być
ich własną twórczością.
9. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.
10. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika
11. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
12. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany
repertuaru.

III. Ocena i nagrody:
1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się
nauczyciele i dyrekcja z Zespołu Szkół Nr 3.
2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
Językowe:
- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
- wymowa
- poprawność gramatyczna
Muzyczne:
• dobór repertuaru
• rozumienie treści utworu
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny)
• dykcja
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.
3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać:
- miejsca od 1 do 3
- nagrodę specjalną publiczności
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a
zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 28 marca 2014 roku oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD do dnia 1 kwietnia 2014 roku.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji
osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.
3. Osoby odpowiedzialne za organizację: Anna Mostek – Skwarska, Anna Sieńska – Strągowska i Janusz Młynarski.
4. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.